Complexul terapeutico-educativ Hans Spalinger Cluj-Napoca

1. Promotor: Asociaţia Hans Spalinger filiala Cluj-Napoca (AHS Cluj)
2. Persoana de contact: Damian Ovidiu, director executiv, Telefon: 0740 248 557, E-mail: ovidiu_damian@ahs.ro
4. Durata proiectului (în luni): nedeterminată 
5. Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca, strada Albac nr. 21
6. Bugetul alocat (în lei): aproximativ 350.000 RON/an
 
Complexul terapeutico-educativ pentru copii cu dizabilități, care a fost înfiinţat la scurt timp după fondarea AHS Cluj (octombrie 2004). AHS stabileşte obiectivele în ceea ce priveşte conţinutul (de ex. metodele educative și terapeutice), pune la dispoziţie clădirea pentru servicii şi mijloacele fixe și de inventar. Complexul terapeutico-educativ cuprinde: un centru de zi, un centru de consiliere și 4 clase de pedagogie curativă.
 
Servicii existente
 
CENTRUL DE ZI
Scop: Integrarea educaţională şi socio-culturală a copiilor cu handicap mintal sever şi asociat de pe raza municipiului Cluj-Napoca. 
Obiective: creşterea calităţii vieţii, a gradului de independenţă, formarea autonomiei personale, dezvoltare cognitivă, stimulare prin ludoterapie, socializare, dezvoltarea de abilităţi pentru viaţa de adult. 
Context: Aceste activităţi au un rol complementar faţă de activităţile didactice, urmărind dezvoltarea autonomiei personale, valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor beneficiarilor, organizarea judicioasă şi atractivă a activităţilor non-formale şi informale. Acest serviciu oferă totodată avantajul de a fi furnizat gratuit beneficiarilor. 
Activităţi/servicii oferite: evaluare dinamică, funcţională a cazurilor, intervenţii specifice, formarea autonomiei personale, stimulare cognitivă, ludoterapie, socializare, terapie ocupaţională.
Beneficiari: 20 de copii cu vârsta cuprinsă între 5-17 ani încadraţi într-un grad de handicap grav. 
Discriminare: la acest serviciu are acces orice copil cu dizabilităţi indiferent de sex, etnie, naţionalitate, religie. Aceste politici sunt stipulate clar în regulamentele de funcţionare. 
Metodele de lucru cu beneficiarii: În Centrul de Zi, fiecare copil beneficiază de un plan personalizat de intervenţie. Cazurile sunt evaluate dinamic, se stabilesc direcţiile de intervenţie, programele terapeutice fiind monitorizate permanent. Obiectivele stabilite în planul de intervenţie sunt implementate atât individual (de către psihologi) cât şi în contextul extins al grupei de beneficiari prin corelarea acestor obiective cu programa şcolară a profesorilor educatori de la clasele de Pedagogie Curativă
 
CENTRUL DE CONSILIERE
Scop: dezvoltarea unei atitudini optime de relaţionare în cadrul familiei în care apare un copil cu dizabilităţi, consilierea părinţilor pe dimensiunile: dizabilitate, relaţii familiale, relaţia părinte-copil cu nevoi speciale, dezvoltarea de abilităţi co-terapeutice.
Obiectivele proiectului: dezvoltarea de abilităţi co-terapeutice, utilizarea de tehnici de intervenţie specifică în context familial, creşterea sentimentului de auto-eficacitate şi control al părinţilor cu privire la problematica copilului, creşterea calităţii vieţii familiei. 
Grup ţintă: părinţii/aparţinătorii, membrii familiei copilului beneficiar al centrului de zi şi al claselor de pedagogie curativă, alţi părinţi care se adresează centrului sau sunt îndrumaţi de alte instituţii. 
Beneficiari: 12 copii cu dizabilităţi şi familiile acestora
Activităţi: evaluarea setting-ului familial, analiza nevoilor, şedinţe de consiliere individuale şi de grup, furnizare de manuale pentru părinţi, seminarii informative pe diverse tipuri de dizabilităţi, workshp-uri pentru dezvoltarea de abilităţi co-terapeutice (analiza funcţională, tehnici ABA, PECS), monitorizare permanentă. 
Discriminare: la acest serviciu are acces orice persoană indiferent de sex, etnie, naţionalitate, religie. 
CLASELE DE PEDAGOGIE CURATIVĂ realizează integrarea şcolară a beneficiarilor, aceştia fiind şcolarizaţi pe linia de învăţământ special de stat – alternativa educaţională de pedagogie curativă. Acest serviciu funcţionează în baza unui parteneriat public-privat între Asociaţia Hans Spalinger, Federaţia de Pedagogie Curativă din România, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Cluj, Consiliul Judeţean Cluj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. 
Scop: asigurarea accesului la şcolarizare pentru copii cu handicap mintal sever prin metode specifice alternativei de pedagogie curativă. 
Obiectivele proiectului: dobândirea de cunoştinţe, educaţie formală, formarea de deprinderi, activităţi corectiv-compensatorii. 
Parteneri: Consiliul Judeţean Cluj prin Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Cluj (cheltuieli de funcţionare, de personal, hrană, transport). 
Beneficiari: 20 de copii cu dizabilităţi, distribuiţi în 4 clase
Activităţi: Procesul didactic se desfăşoară conform planului cadru de pedagogie curativă aprobat de MedCT. Activităţile din cadrul ariilor curriculare I-VII se realizează de către psihopedagog, iar activităţile din ariile VIII şi IX se realizează de către educator. Terapiile specifice de compensare se repartizează în funcţie de specificul, tipul şi gradul deficienţei. 
Discriminare: la acest serviciu are acces orice copil indiferent de sex, etnie, naţionalitate, religie. 
 
Resurse financiare şi materiale: 
Surse financiare: Consiliul Local Cluj, Consiliul Judeţean Cluj, Federaţia de Pedagogie Curativă, Evidenzfoundation-Arlesheim Elveţia, Software AG-Stiftung, Germania. 
Raport cost-beneficiu: În acest domeniu al protecţiei şi educaţiei copilului cu handicap mintal sever nu putem vorbi întotdeauna de beneficii materiale, palpabile. Încadrarea în muncă a cadrelor specializate (tineri absolvenţi) reprezintă într-adevăr un beneficiu. Copiii şi părinţii acestora dobândesc achiziţii şi deprinderi necesare vieţii armonioase în familie, ceea ce este de un real folos. Totodată se dezvoltă abilităţi pentru viaţa independentă. În momentul în care tinerii de care ne ocupăm vor fi integraţi în ateliere protejate, vom putea lua în calcul şi beneficii legate de productivitatea muncii lor. 
 
Rezultate/Impact:
Odată cu apariţia Asociaţiei Hans Spalinger în contextual social al Judeţului Cluj, au apărut 3 servicii noi de protecţie şi educaţie a persoanei cu nevoi speciale. Astfel, până în prezent, s-a realizat integrarea educaţională, socială şi culturală a unui număr de 20 de copii cu handicap mintal sever. Impactul este cu atât mai valoros cu cât aceşti beneficiari nu erau cuprinşi înainte în nici o formă de educaţie sau protecţie. Totodată, a apărut şi pedagogia curativă în judeţul Cluj, ca alternativă educaţională. S-a creat posibilitatea încadrării în muncă pentru un număr de 16 persoane cu studii de specialitate. Astfel, copiilor cu handicap mintal sever li se acordă dreptul fundamental la şcolarizare prin reţeaua MEdCT. Serviciile noastre sunt complementare, astfel copilul beneficiază de o paletă largă de activităţi. Părinţii sunt implicaţi permanent în demersuri de consiliere şi dezvoltare de abilităţi co-terapeutice. În ceea ce priveşte responsabilizarea comunităţii, în urma demersurilor făcute, Primăria locală a pus la dispoziţie spaţiul pentru desfăşurarea activităţilor specifice, Consiliul Judeţean finanţează în prezent activităţile de şcolarizare. Un alt aspect de menţionat este dinamica ascendentă a serviciilor noastre. S-a pornit în anul 2004 cu 2 grupe de copii, în prezent existând 4. Am fost de asemenea solicitaţi de către judeţele Mureş şi Timiş pentru a le oferi sprijin în constituirea de clase de pedagogie curativă în vederea replicării modelului. Comunitatea locală a fost şi este constant implicată în aceste demersuri prin acţiunile de sensibilizare, mediatizare şi voluntariat. Beneficiarii au acces zilnic la aceste servicii, sunt astfel implicaţi în acţiuni sociale, este prevenit abandonul şi izolarea. Beneficiarii noştri au acces gratuit la toate serviciile pe care le oferim. Începând cu anul 2005 au fost acreditate Centrul de Zi şi Centrul de Consiliere. Tot atunci şi-au început activitatea şi clasele de Pedagogie Curativă – clase de învăţământ alternativ de stat, în parteneriat public-privat.
 
Parteneriate şi valoarea adăugată:
Încă de la înfiinţare, asociaţia a pus bazele unei reţele de dialog comunitar în Judeţul Cluj. Serviciile au fost astfel înfiinţate în parteneriat public privat, obligaţiile specifice ale fiecărei părţi implicate fiind stipulate clar, în convenţii de colaborare. Concret, asociaţia are în prezent parteneriate cu: Primăria Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Clinica de Psihiatrie Infantilă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Federaţia de Pedagogie Curativă din România, Şcoala Specială nr. 1 Cluj-Napoca, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 Târgu Mureş. 
Inovativitatea constă în introducerea alternativei de pedagogie curativă în judeţul Cluj, integrarea şcolară a copiilor cu handicap mintal sever consideraţi neşcolarizabili, realizarea unui întreg complex de servicii pentru copilul cu dizabilităţi şi aparţinători. 
Valoarea adăugată: anticipăm că modelul existent, va acoperi o întreagă paletă de nevoi pentru o categorie de persoane ce nu îşi pot solicita singure aceste drepturi. Multiplicarea acestui model va acoperi nevoi similare şi din alte regiuni din România. Una dintre cele mai importante valori adăugate anticipate este integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi. Modelul de pedagogie curativă ia în considerare importanţa intervenţiei şi educaţiei timpurii. Acest model va intensifica utilizarea resurselor, va promova coordonarea regională a unor astfel de servicii ca întreg şi va clarifica termenii cooperării şi responsabilităţile în cadrul parteneriatelor publice-private şi de asemenea între instituţiile responsabile cu educaţia, protecţia şi integrarea în muncă a acestor persoane. 
Ca puncte tari menţionăm gratuitatea serviciilor oferite, noutatea metodei, existenţa unui întreg complex de servicii, integrarea unei categorii ce nu beneficia de astfel de servicii, deschidere spre parteneriate internaţionale. Cea mai palpabilă dovadă a duplicabilităţii proiectului este faptul că întregul complex de la Cluj reprezintă multiplicarea unui model similar ce funcţionează cu bune rezultate în judeţul Hunedoara încă din anul 1991. Am fost de asemenea solicitaţi de către judeţele Mureş şi Timiş pentru a le oferi sprijin în constituirea de clase de pedagogie curativă în vederea duplicării modelului. 
Sustenabilitatea/continuitatea: 
Sustenabilitatea este garantată, în primul rând, de convenţiile scrise pe care asociaţia le are cu partenerii şi de legile specifice din învăţământul special. Sustenabilitatea complexului este asigurată în principal din fonduri de la bugetul de stat ceea ce asigură continuitatea finanţării, stabilitatea financiară şi nu pune în pericol existenţa serviciilor. Linia de finanţare prin Freunde der Erziehungskunst Germany oferă un suport financiar alternativ. Conceptul de finanţare al modelului se bazează pe principiul consolidării „pas cu pas” şi implică toate forurile tutelare responsabile. 
Capacitate financiară, alte date despre colaborări existente sau prevăzute cu alţi finanţatori
Statul român plăteşte salariile angajaţilor din centru. Tot statul plăteşte transportul copiilor la/de la centru, hrana lor şi cheltuielile curente pentru clădire – de ex. electricitate, gaz, apă şi reparaţii mici –, însă nu finanţează reparaţii mai mari sau renovări. Nu se finanţează nici construcţiile noi. Suma acordată hranei copiilor este limitată la 1€ / zi / copil, astfel încât AHS depinde, în acest caz, de donaţii. 
Veniturile asociaţiei sunt realizate, în cea mai mare măsură, din donaţii provenite de la următoarele instituţii: Software AG şi Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.

 

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc