Program de Prevenire a Abandonului Şcolar şi Familial “Şansă pentru Copil”

1. Promotor: ASOCIAŢIA HRĂNIŢI COPIII – FEED THE CHILDREN (HC)
2. Persoana de contact: Marinela Alexeanu Butu, pre;edinte executiv, Telefon 0744.388.856, E-mail: hraniti.copiii@gmail.com
3. Durata proiectului (în luni): 108 luni 
4. Locul de desfasurare: Bucureşti - sectoarele 2 si 3 
5. Bugetul alocat (în lei): 129.285 lei
 
Scopul proiectului este de a aduce un sprijin familiilor aflate într-o situaţie financiară critică, de a preveni abandonul şcolar şi familial al copiilor, abuzul intrafamilial,  precum şi de a preveni  neglijarea gravă a copilului; se doreşte îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale copiilor şi reducerea decalajului de cunoştinţe şi informaţii, ca urmare a lipsei resurselor necesare.
 
Obiectivele stabilite în cadrul proiectului : 
1. Prevenirea abandonului şcolar; 
2. Ameliorarea relaţiilor intrafamiliale şi asigurarea unui climat de viaţã favorabil dezvoltãrii copilului; 
3. Creşterea încrederii pãrinţilor în cadrele didactice; creşterea gradului de participare a pãrinţilor la soluţionarea problemelor existente în scoalã;
4. Dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale la nivelul Sectoarele 2 si 3; 
5. Îmbunătaţirea calităţii vieţii persoanelor dezavantajate şi prevenirea deteriorării mediului familial şi al dependenţei de servicii sociale;
6. Furnizarea de servicii primare (de urgenţă) de asistenţă socială;
7. Îmbunătăţirea capacitaţii comunităţii de a răspunde problemelor celor in situaţie de risc; 
8. Creşterea gradului de informare al cadrelor didactice privind protecţia copilului în dificultate.
 
Beneficiari: 300 de familii din Bucureşti (sectoarele 2 şi 3) cu mulţi copii (peste 4) – respectiv - 800 de copii aflaţi în risc de marginalizare şi excludere socială, aflaţi într-o situaţie vulnerabilă (abandon familial, abandon şcolar, alcoolism, violenţă domestică, risc de trafic de persoane sau de stupefiante, persoane cu dizabilităţi, etc.).
 
Activităţi desfăşurate în cadrul programului: 
  • suport material şi financiar pentru depăşirea situaţiilor de criză în funcţie de nevoile identificate;
  • consiliere de specialitate şi acompanierea părinţilor pentru găsirea unui loc de muncă;
  • înscrierea copiilor la medicul de familie;
  • psihoterapie şi consiliere familială; 
  • asistenţă psiho-pedagogică a copiilor cu dificultăţi de învăţare, carenţe informaţionale;
  • consilierea psihologică a părinţilor şi cadrelor didactice în vederea reducerii riscului de abuz şi neglijare gravă a copiilor;
  • programe educaţionale pentru viaţa de familie, creşterea şi educarea copiilor, îngrijirea locuinţei, administrarea bugetului, etc. 
  • programul oferă suport educaţional diferenţiat  copiilor, în funcţie de nivelul de achiziţie al fiecăruia, asigură supraveghere şi asistenţă în pregătirea lecţiilor pentru ziua următoare,  aprofundarea cunoştinţelor înţelese mai puţin în clasă,  iniţiere în utilizarea computerului, formare de deprinderi casnice şi gospodăreşti; activităţi recreative şi de socializare;
  • consilierea socială pentru  părinţi, având ca obiectiv dobândirea unor abilităţi de viaţă comunitară şi accesarea unor servicii publice;
  • informarea părinţilor în cadrul programului “Şcoala părinţilor”.
Rezultate obţinute în urma intervenţiei: S-a realizat prevenirea abandonului şcolar pentru un număr de 800 de copii din centrele de zi; 60 copii au fost premiaţi la sfârşitul anului şcolar, pentru performanţe şcolare; 180 copii au beneficiat de asistenţă psiho-pedagogică şi zilnic de servirea unui supliment nutritiv;  S-a obţinut frecvenţa şcolară a copiilor de peste 98%; Consilierea psihologică, juridică, socială a 254 familii în domeniile educaţie pentru sănătate, moral-civică, relaţii intrafamiliale; Participarea copiilor la spectacole, expoziţii organizate cu diferite ocazii (8 Martie, Paşte, Ziua Copilului, Crăciun); 14 părinţi au obţinut locuri de muncă stabile;  30 de familii  şi-au îmbunatăţit capacitatatea de autosusţinere; 
 
În vederea monitorizării cazurilor în timpul intervenţiei, cât şi după finalizarea acesteia, echipa multidisciplinară de specialişti utilizează instrumente specifice de lucru (ancheta socială/fişa de monitorizare a cazului, ecomapa, genograma, analiza câmpului de forţe, fişa de evaluare psihologică, fişa psihopedagogică, fişa de consiliere socială, ghid de interviu – povestea vieţii mele, chestionare de satisfacţie a beneficiarilor – pentru copil şi familie).
Monitorizarea cazurilor active se realizează trimestrial, în vederea reevaluării obiectivelor specificate în Planul Individualizat de Servicii şi Programul Personalizat de Intervenţie.
Monitorizarea post servicii a familiilor se realizează pe o perioadă de 3 luni consecutive, prin vizite la domiciliu efectuate de membri ai echipei multidisciplinare şi verificarea situaţiei socio- economice, a stării de sănătate, precum şi situaţiei şcolare a copiilor care au beneficiat de serviciile programului.
 
Implementarea programului, care continuă şi în prezent, a condus, în general, la îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor, a relaţiilor între părinţi şi copii, părinţi şi şcoală, precum şi la creşterea încrederii oamenilor în autorităţile locale. Urmare a proiectului  a fost elaborat  “Manualul de bune practici pentru dezvoltare comunitară”, s-a semnat parteneriatul  comunitar în cadrul reţelei locale de asistenţă socială, s-au stabilit relaţii de parteneriat cu organizaţii ce oferă servicii complementare de asistenţă, s-a consolidat parteneriatul public-privat. Rezultatele Asociaţiei Hrăniţi Copiii – Feed the Children au fost apreciate atât de către beneficiari, cât şi de către autorităţile locale şi organizaţii private.
Considerăm că tipul acesta de intervenţie poate fi aplicat cu succes la nivelul comunităţilor din mediul urban sau rural, prin implicarea partenerilor privaţi şi prin posibilitatea promotorilor de proiect de a obţine suport financiar şi material din partea autorităţilor publice şi a finanţatorilor privaţi.
Natura parteneriatului este public – privată, partenerii implicaţi în program fiind Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţă Copilului Sector 3 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, parteneri care asigură spaţiile de desfăşurare a activităţilor programului.
Programul de Prevenire a Abandonului Şcolar şi Familial “ Şansă pentru Copil”, demarat în anul 2005, este caracterizat de durabilitate şi viabilitate, fiind premiat cu Premiul pentru Durabilitate, în cadrul festivităţii de acordare a premiilor Galei Societăţii Civile din 3 iunie 2013.
 

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc