Unitatea mobilă de intervenţie

1. Promotor: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECȚIA COPILULUI BACĂU(D.G.A.S.P.C)
2. Persoana de contact: Gicu Antohi ,, Sef Centrul de Servicii Sociale „Ghiocelul”; Telefon:  0731570527, E-mail:  umid@dgaspcbacau.ro
3. Durata proiectului (în luni): 2007 - prezent
4. Locul de desfasurare:  Judetul Bacau 
5. Bugetul alocat (în lei): 349.065,31 lei
 
Obiectivele interventiei au fost: 
Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor cu deficienţe neuromotorii din judeţul Bacău. 
Sprijinirea integrării sociale şi educaţionale a  copiilor cu nevoi speciale şi diminuarea efectului marginalizării.
 
Recuperarea şi integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi se află în strânsă legătură cu principiul normalizării. Principiul normalizării - se referă la condiţiile de mediu şi viaţă, la eliminarea separării copiilor cu dizabilităţi şi la acceptarea lor alături de ceilalţi copii. Principiul presupune luarea în considerare nu doar a modului în care persoana cu deficienţe (dizabilităţi) se adaptează la cerinţele vieţii sociale, dar, în acelaşi timp, la felul în care comunitatea înţelege să se conformeze nevoilor şi posibilităţilor persoanei în dificultate. Normalizarea implică nu numai integrarea într-un mediu social şi de viaţă cotidiană nediscriminatoriu, dar şi asigurarea unei multitudini de servicii care să reducă pe cât posibil starea de handicap, chiar dacă deficienţele sau afecţiunile propriu-zise nu pot fi încă depăşite.
 
Beneficiarii Unităţii Mobile de Intervenţie la Domiciliu au fost copiii din judeţ cu deficienţe neuro-motorii cu vârste cuprinse între 0-18 ani, al căror acces la consiliere şi terapie recuperatorie este limitat. Din anul 2013, beneficiarii Unităţii Mobile de Intervenţie la Domiciliu sunt copiii cu toate formele de dizabilitate din Judeţul Bacău, încadraţi într-un grad de handicap.
care a fost zona de acoperire a intervenţiei (ex. rural/ urban)?
 
Unitatea Mobilă de Intervenţie la Domiciliu (formată din  trei echipe mobile, fiecare echipă având în componenţă asistent social, psiholog, kinetoterapeut şi asistent medical), activează în special în  comunitatile rurale din Judeţul Bacău. 
 
Iniţial proiectul a fost implementat în parteneriat cu organizaţia nonguvernamentala ”Asociaţia de sprijin a copiilor cu handicap neuromotor - Centrul Daniel”, organizaţie cu experienţă în recuperarea copilului cu dizabilităţi. 
 
Rezultatele intervenţei:
 • Creşterea gradului de autonomie personală/socială a copilului ( 244 copii au beneficiat de servicii);
 • Creşterea accesului la informaţii de specialitate a părinţilor cu copii cu dizabilităţi neuro-motorii moderate, severe, uşoare(164 familii au beneficiat de consiliere şi educaţie terapeutică) ;
 • Creşterea gradului de independenţă a copiilor cu deficienţe, prin maximalizarea potenţialului de recuperare şi integrarea acestora  în mediul şcolar, acolo unde este posibil;
 • De la începutul anului 2010 şi până în prezent, 420 de copii încadraţi într-un grad de handicap au beneficiat de serviciile oferite de Unitatea Mobilă de Intervenţie la Domiciliu din 88 de localităţi din judeţ.
 • Pe anul 2013 din 165 de copii beneficiari s-a reuşit intregrarea educaţională a unui număr de 60 de copii (45 în învăţământul de masă, 15 în învăţământul special).
Dacă putem trage o concluzie cu privire la rolul familiei în creşterea şi educaţia copilului, cu precădere asupra celui cu dizabilităţi, atunci aceea este că recuperarea şi integrarea socială a acestuia este direct proporţională cu interesul manifestat şi implicarea efectivă a părinţilor în procesul de recuperare, atât în perioada în care copilul este subiect al activităţii echipei mobile, dar mai ales după aceea. Acesta este motivul pentru care în activitatea echipelor mobile educaţia parentală şi transferul de competenţe specialist-familie reprezintă componente şi dimensiuni esenţiale în toate stadiile intervenţiei. Astfel, un obiectiv important in procesul de educaţie parentală îl reprezintă dobândirea de către părinţi a atitudinilor şi deprinderilor necesare  pentru şcolarizarea copilului cu dizabilităţi într-o formă de  învăţământ. Pentru copilul cu dizabilităţi nu este deloc uşor să facă faţă cerinţelor învăţământului de masă în cazul în care părinţii nu fac eforturi mari în acest sens şi nu posedă o “educaţie” care să-l ajute în acest scop. Integrarea şcolară desemnează un proces de adaptare a copilului la cerinţele şcolii pe care o urmează, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului şcolar (clasa) şi de desfăşurare cu succes a prestaţiilor şcolare.
 
Unul din obiectivele specifice ale Unitatăţii Mobile de Intervenţie la Domiciliu este diminuarea efectului de marginalizare, dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii, prin procesul reabilitării bazate pe comunitate şi sprijinirea integrării sociale şi educaţionale a copiilor cu deficienţe, având drept finalitate prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar.
 
Activităţile desfăşurate pentru atingerea acestui obiectiv sunt : 
 • informarea familiei cu privire la dreptul copilului la educaţie, în raport cu gradul de dizabilitate (de masă sau special);
 • informarea familiei cu privire la instituţiile de învăţământ cu caracter specializat la nivel regional: Centrul pentru Educaţie Incluzivă Nr.1 Bacău, Centrul pentru Educaţie Incluzivă Nr.2 Comăneşti, Şcoala  Specială “Maria Montessori” Bacău, Grupul Şcolar “Bivolărie” Suceava, Liceul Special “Moldova” Târgu Frumos, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Elena Doamna” Focşani, Grupul Şcolar “Vasile Pavelcu” Iaşi, Grupul Şcolar “Ion Holban” Iaşi);
 • consilierea familiei pentru a conştientiza rolul educaţiei în procesul de recuperare şi reintegrare socială a copilului;
 • medierea relaţiilor dintre familiile beneficiare şi personalul didactic din cadrul instituţiilor de învăţământ (grădiniţe şi şcoli gimnaziale) din mediul rural, urmărindu-se astfel, respectarea recomandărilor din certificatul de orientare şcolară şi promovarea incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
 • medierea relaţiilor familiilor beneficiare cu personalul din cadrul instituţiilor de învăţământ cu caracter specializat, urmărind facilitarea accesului copiilor la învăţământul special şi maximizarea potenţialului acestora;
 • oferirea suportului informaţional familiilor pentru realizarea demersurilor legale necesare integrării copiilor într-un program educaţional de masă (şcolarizare la domiciliu, şcolarizare cu curriculum adaptat, şcolarizare cu professor de sprijin etc.) sau special;
 • organizarea de grupuri de suport, la care au participat părinţii copiilor cu dizabilităţi, fiind invitaţi reprezentanţii instituţiilor de învăţământ din Bacău şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău.
Din punct de vedere tehnico-organizatoric activitatea Unităţii  Mobile  de Interventie la Domiciliu a fost preluată în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului după finalizarea proiectului, astfel: 
 • prin HCJ nr. 138/31.08.2009, Unitatea Mobilă de Intervenţie la Domiciliu a trecut în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău;
 • prin HCJ 67/30.04.2010 Unitatea Mobilă de Intervenţie la Domiciliu figura ca şi compartiment în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi; 
 • prin HCJ 116/28.06.2013, Unitatea Mobilă de Intervenţie la Domciiliu a devenit parte integrantă a Centrului de Servicii Sociale “Ghiocelul”, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, unde funcţionează în prezent.
Din perspectiva susţinerii financiare prin actele normative menţionate anterior, au fost alocate şi sumele necesare funcţionării celor trei echipe mobile, bugetul pentru anul 2013 fiind de 282.000,00 lei (resurse umane, utilităţi, combustibil pentru cele trei autoturisme, consumabile, altele).
cum poate fi replicată intervenţia la nivelul altei comunităţi?
Modelul Unităţii Mobile de Interventie la Domiciliu poate fi replicat la nivelul tuturor comunităţilor din judeţ (şi nu numai) sub următoarele aspecte: parteneriat public-public sau public-privat pentru asigurarea specialiştilor; transferul metodologiei de lucru atât în ceea ce priveşte recuperarea copilului dar şi al relaţiei familie – copil – comunitate (şcoală, medic etc). Intervenţia specialistului în mediul în care trăieşte copilul, în familie şi în comunitate are un grad mai mare de eficienţă şi reuşită. Serviciul este dezvoltat şi furnizat în proximitatea beneficiarului, iar intervenţia specialiştilor vizează normalizarea vieţii copilului şi a familiei sub toate aspectele: medical, terapeutic, educaţional, social.

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc